Recently
Archive
Category
Link
Profile


Halloween*

7.jpg

透早來補齊(已經過了萬聖節已經過了!!!!!

這系列算是為了萬聖節拍的(就說已經過了!!!
還臨時手殘做了個花花小飾品
萬聖節為什麼會讓我默默的敗了一堆小裝飾呢!!
受不了阿阿可愛的小蝙蝠小南瓜!!

很多張都很喜歡所以圖好多嘿嘿
2.jpg
1.jpg
6.jpg
12.jpg
14.jpg
9.jpg

這次橫向的照片拍了不少自己也嚇了一跳呢(<<直向控
17.jpg
16.jpg
3.jpg
4.jpg

11.jpg

咩祿果然還是很可愛阿..
不過才合照個兩張這男人就用獵奇的方式跌倒成獵奇的樣子
只好先擱置一邊了(喂


最後附上一張拍攝辛苦了的阿西西
來訪的客人捲捲軸也辛苦了
10.jpg

嘴吧說討厭其實還是對華麗麗的東西沒輒麻你2009.11.02(Mon) - MIX

/